Nieuws

Publicatie onderzoekresultalten Algemene Rekenkamer inzake verder verbetering financieel beheer van land Aruba

 

 

Oranjestad – 20 augustus 2013

 

De Algemene Rekenkamer maakt van deze gelegenheid gebruik om onder de aandacht te brengen, de publicatie van een brief bevattende de resultaten van het laatste onderzoek naar de verdere verbeteringen in het financieel beheer van het Land. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode maart 2013 tot en met 20 juni 2013 en het betreft een vervolgonderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake de verbeteringen in het financieel beheer van het Land.

Dit onderwerp werd in hoofdstuk 3 van het Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekening 2011 van de Algemene Dienst van het land Aruba over het dienstjaar 2011 (rapport over de jaarrekening 2011) gerapporteerd. Net als vorig jaar zou dit onderwerp een onderdeel moeten zijn van het onderzoek naar de jaarrekening 2012, maar aangezien het opleveren van deze jaarrekening vertraging heeft opgelopen, wordt dit onderwerp apart gepubliceerd. De Algemene Rekenkamer vindt het jammer dat de minister van Financiën dit jaar de jaarrekening 2012 niet op tijd, vóór 1 september 2013, zal aanbieden aan de Staten, aangezien vorig jaar grote inspanningen zijn gedaan om de achterstanden in de samenstelling én beoordeling van de achterstallige jaarrekeningen sinds 1961 in te halen. De Algemene Rekenkamer is van mening dat achterstanden in het afleggen van verantwoording door de regering niet meer acceptabel zijn. Het tijdig afleggen van verantwoording door de regering aan de Staten is een belangrijk aspect van een goed financieel beheer en deugdelijkheid van bestuur. Het is aan te raden dat de Staten dit van de regering verwachten.

 

Een goed financieel beheer zorgt ervoor dat gebruikers van (financiële) informatie tijdig over betrouwbare informatie kunnen beschikken zodat zij hun taken op een efficiënte manier kunnen uitvoeren. Het lang uitblijven van een goed functionerend financieel beheer bij het Land tast de informatiepositie van zowel de Staten als die van de regering aan. Tevens kan een falend financieel beheer negatieve gevolgen hebben voor de uitoefening van de controletaak (het budgetrecht) van de Staten en de uitvoering van het voorgenomen beleid door de regering.

 

Uit dit onderzoek naar de verdere verbeteringen in het financieel beheer van het Land blijkt dat er enerzijds voortgang is geboekt in de ontwikkelingen die vorig jaar in gang zijn gezet, terwijl anderzijds er ook vertragingen in het proces voorkomen. Deze vertragingen worden veroorzaakt door onder meer het gebrek aan afstemming van prioriteiten tussen de diverse actoren, voornamelijk op bestuurlijk niveau. Daarnaast heeft het gebrek aan een geïntegreerde planning die kan dienen om prioriteiten af te stemmen binnen het ministerie van Financiën en andere ministeries, ook negatieve gevolgen gehad voor de voortgang van de in gang gezette verbeteringstrajecten. Zonder een planning als normatiek voor de evaluatie van de voortgang, is het moeilijk voor de minister om de bereikte resultaten te monitoren, te evalueren en eventueel tijdig bij te sturen.

 

De Algemene Rekenkamer beveelt de minister van Financiën aan om concrete en meetbare doelstellingen te formuleren voor de verbetering van het financieel beheer met nadruk op de mijlpalen voor een gestructureerde aanpak van de geplande projecten. Gezien het belang van een goed functionerend financieel beheer dient de minister de efficiënte voortgang van deze projecten te waarborgen door de voortgang te monitoren, te sturen en te beheersen en periodiek hierover aan de Staten te rapporteren.

 

De minister van Financiën heeft middels een brief gereageerd op dit vervolgonderzoek van de Algemene Rekenkamer. In zijn reactie geeft de minister aan dat hij de inhoud van de brief van de Algemene Rekenkamer op prijs stelt en dat hij de aanbevelingen waardeert, maar de minister geeft echter niet aan op welke wijze hij met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer zal omgaan. De minister erkent dat de verbetering van het financieel beheer een omvangrijk en complex proces is en geeft aan dat de verdere verbetering van het financieel beheer hoge prioriteit heeft in de komende jaren. De Algemene Rekenkamer merkt op dat deze uitspraak van de minister de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer versterkt. De Algemene Rekenkamer benadrukt haar aanbeveling om een gestructureerde planning met ambitieuze mijlpalen op te stellen met de overweging een trekker aan te wijzen die de voortgang namens de minister dient te coördineren en monitoren.