Nieuws

Publicatie onderzoekresultaten Algemene Rekenkamer inzake Terugblik Publieke sector in beeld; Instellingsbesluiten

 

 

 

 

Oranjestad – 24 januari 2013

 

De Algemene Rekenkamer maakt van deze gelegenheid gebruik om onder de aandacht te brengen, de publicatie van een brief bevattende de resultaten van het laatste onderzoek Terugblik Publieke sector in beeld; instellingsbesluiten. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van 5 tot en met 30 november 2012 en betreft het beleid van de regering inzake het formaliseren van taken en verantwoordelijkheden door middel van een instellingsbesluit, van diensten, directies en bureaus van de minister. Het betreft een vervolgonderzoek van de Algemene Rekenkamer op een eerder onderzoek, namelijk Publieke sector in beeld, waarvan het rapport in december 2011 is gepubliceerd.

De Algemene Rekenkamer constateert dat er aandacht wordt geschonken aan dit thema. De Algemene Rekenkamer concludeert dat er een geringe vooruitgang is geboekt in het opstellen en actualiseren van instellingsbesluiten.

De vooruitgang die er is, is vooral te danken aan het feit dat alle nieuwe diensten een instellingsbesluit hebben. De nieuwe diensten zijn opgericht middels een landsbesluit, maar hierbij is echter nog onvoldoende aandacht besteed aan de mogelijke risico’s verbonden aan het oprichten van nieuwe diensten, terwijl de formalisering van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van reeds bestaande diensten en bureaus van de ministers nog niet is afgerond. Dit laatste heeft als gevolg een niet optimale takenverdeling tussen bepaalde diensten en bureaus van de ministers in één of meerdere ministeries. Dit kan diverse gevolgen met zich meebrengen zoals dubbelwerk, ontbreken van verantwoordelijkheid, inefficiëntie in de uitvoering en kostenverhoging. 

De Algemene Rekenkamer beveelt het kabinet aan om blijvende aandacht te besteden aan dit thema, maar op integrale en gestructureerde wijze waarbij getracht wordt de risico’s die door de Algemene Rekenkamer zijn aangekaart te minimaliseren. Het is van essentieel belang dat er een duidelijke overeenstemming is over de taken van de overheid en de verdeling hiervan over de verschillende ministeries respectievelijk diensten en bureaus van de ministers. Dit dient de basis te vormen voor het gekozen beleid.

De minister van Algemene Zaken heeft middels brief gereageerd op het vervolgonderzoek van de Algemene Rekenkamer. In zijn reactie geeft de minister aan dat hij het eens is met de Algemene Rekenkamer dat voor alle overheidsdiensten een actueel instellingsbesluit aanwezig dient te zijn. Dit is volgens de minister dan ook de reden waarom de regering ervoor heeft gezorgd dat alle nieuwe diensten over een instellingsbesluit beschikken. De regering werkt in projectverband met de Departamento Recurso Humano aan het opstellen van instellingsbesluiten voor de diensten die dit nog niet hebben. De Algemene Rekenkamer beveelt de minister aan om concretere informatie te geven over dit project en wanneer de resultaten hiervan verwacht kunnen worden.

 

Meer informatie

Aanbieding rapportage Terugblik Publieke sector in beeld instellingsbesluiten - Publicatie: 22 januari 2013