Nieuws

Optimale uitvoering taak Staten onmogelijk wegens late en gebrekkige jaarrekening land Aruba

 

 

Oranjestad – 28 mei 2014

De Algemene Rekenkamer heeft haar rapport van het onderzoek naar de jaarrekening 2012 gepubliceerd. Met dit rapport wenst de Algemene Rekenkamer het belang te benadrukken van een tijdige en deugdelijke financiële verantwoording van de regering over de uitvoering van de begroting. Als dit ontbreekt, kan de Staten haar taak niet optimaal uitoefenen. De Algemene Rekenkamer juicht het dan ook toe, dat de Staten vragen heeft gesteld aan de minister van Financiën over de oplevering van de jaarrekening 2012 en de algehele verbetering van het financieel beheer. 

Na inloop achterstanden opnieuw vertraging oplevering jaarrekening

 

In het jaar 2012 zijn de achterstanden in de oplevering en het onderzoek naar de jaarrekeningen van het Land ingehaald. De jaarrekening 2011 werd tijdig opgeleverd. Het is dan ook te betreuren dat de jaarrekening 2012 wederom niet binnen de wettelijke termijnen aan de Staten is aangeboden. De te late oplevering van de jaarrekening heeft negatieve gevolgen voor de controletaak van de Staten. De regering dient er dan ook voor te zorgen dat de jaarrekening van het Land tijdig wordt opgeleverd.

Resultaten en aanbevelingen

De Algemene Rekenkamer heeft zich wegens de nog bestaande structurele tekortkomingen in het financieel beheer en magere kwaliteit van de  jaarrekening, net zoals het voorgaand jaar, moeten beperken in haar onderzoekswerkzaamheden. De tekortkomingen hebben namelijk als gevolg dat  diepgaand onderzoek niet mogelijk is. De Algemene Rekenkamer oordeelt dat de jaarrekening 2012 in voldoende mate aansluit op de financiële administratie van het Land. De Algemene Rekenkamer heeft de juistheid en volledigheid van de in de financiële administratie opgenomen cijfers niet onderzocht.

De Algemene Rekenkamer constateert dat er zich in 2012, net als voorgaande jaren, begrotingsoverschrijdingen voordoen die niet vooraf aan de Staten zijn voorgelegd. De Staten heeft daarom niet vooraf kunnen beslissen over deze begrotingsuitgaven. Het recht van de Staten om uitleg te vragen en waar nodig de begroting bij te stellen, het zogeheten budgetrecht, wordt op deze manier uitgehold. De Algemene Rekenkamer merkt een lichte verbetering op in de presentatie en toelichting van de jaarrekening van het Land.

De Algemene Rekenkamer beveelt de minister van Financiën aan, de commitment aan de verdere verbetering van het financieel beheer verder vorm te geven, door concrete en meetbare doelstellingen te formuleren en deze op bestuurlijk niveau vast te stellen. Een verbetering van het financieel beheer zal van positieve invloed zijn op de kwaliteit van de jaarrekening. Het is van groot belang dat de minister van Financiën toeziet op de wettelijke termijnen van de oplevering van zowel de begroting als de jaarrekening van het Land. De minister dient de nodige maatregelen te treffen, zodat dreigende begrotingsoverschrijdingen tijdig en conform de wettelijke bepalingen worden voorgelegd aan de Staten. Ook is het belangrijk dat de inhoudelijke toelichting van de jaarrekening wordt verbeterd. Als laatste is het voor de Algemene Rekenkamer belangrijk dat de Staten en regering onderling concrete afspraken maken over het verstrekken van periodieke, tijdige en deugdelijke informatie aan de Staten over zowel het gevoerde financieel beleid als de verdere verbetering van het financieel beheer.

Reactie minister van Financiën en nawoord

De minister van Financiën heeft gereageerd op het rapport van de Algemene Rekenkamer. In zijn reactie geeft hij aan zich volledig in te zullen zetten om de opgelopen achterstanden in het begrotings- en verantwoordingsproces dit jaar volledig in te lopen. Voor de jaarrekening 2013 en voor de begroting 2015 zullen de wettelijk voorgeschreven termijnen worden gehaald. Ook zegt de minister toe, maatregelen te nemen om het proces van de begrotingsbewaking te verbeteren. Het is ook zijn bedoeling om een plan van aanpak op te stellen voor de verdere verbetering van het financieel beheer dat uiterlijk 1 september 2014, aan de Staten zal worden gepresenteerd. De Algemene Rekenkamer vindt de toezeggingen van de minister om de opgelopen achterstanden in te halen positief. Ook vindt de Algemene Rekenkamer het een goede zaak dat de minister zich intensief gaat inzetten voor het op orde brengen van het financieel beheer van het Land. Een structurele oplossing is noodzakelijk en verbeteringen dienen volgens de Algemene Rekenkamer op korte termijn zichtbaar te zijn.